Blue Flower

Оголошення про збори акціонерів 30 березня 2017р.


    Дирекція ПАТ “Чернігівське обласне підприємство автобусних станцій 17499” повідомляє, що відповідно зі Статутом товариства  30 березня 2017 року об 11год.00хв. відбудуться чергові загальні збори акціонерів за адресою: м.Чернігів, вул.Мстиславська, 57, актовий зал.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах акціонерів –  24 березня  2017 року.

 

Порядок денний:

1.         Обрання лічильної комісії.

2.         Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

3.         Затвердження звіту дирекції про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ “ЧОПАС 17499” за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності у 2017 році.

4.         Затвердження річного звіту, порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.

5.         Затвердження звіту наглядової ради Товариства.

6.         Затвердження висновків ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ „ЧОПАС 17499” у 2016 році.

7.         Припинення повноважень наглядової ради.

8.         Припинення повноважень ревізійної комісії.

9.         Обрання наглядової ради

10.  Обрання ревізійної комісії.

 

      Реєстрація учасників зборів буде проводитись  з 8год.00хв. до 10год.30хв. у приміщенні актового залу.

      З собою мати документи, які засвідчують особу, для представників акціонерів – відповідне доручення.

Акціонери або їх представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні та у робочий час за місцезнаходженням товариства м.Чернігів, вул.Мстиславська, 57 у головного бухгалтера, а в день проведення зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер  Лупар О.П.    Веб-сайт  - opaschernigiv.com.ua

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ „ЧОПАС 17499”, тис.грн.

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

5965

5194

Основні засоби (за залишковою вартістю)

1948

2240

Відстрочені податкові активи

-

54

Запаси

16

15

Сумарна дебіторська заборгованість

529

76

Грошові кошти та їх еквівалент

3472

2809

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

2820

2536

Власний капітал

3338

3054

Статутний капітал

414

414

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

2627

2140

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

0,17137

0,38558

Середньорічна кількість акцій, шт.

1657240

1657240

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, шт.

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

170

188

 

Директор                                                                                         П.ШУМАН

 

 

            Головний бухгалтер                                                                      О.ЛУПАР