Blue Flower

Повідомлення

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «Чернігівське обласне підприємство автобусних станцій 17499»

(код за ЄДРПОУ 03119552, місцезнаходження: м. Чернігів, вулиця Мстиславська, 57)

Повідомляє Вас про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЧОПАС 17499», які відбудуться 07.10.2021 року о 12:00 год за адресою: 14000, Чернігівська обл., місто Чернігів, вул.Мстиславська, будинок 57, актовий зал.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПРАТ «ЧОПАС 17499» проводиться 07.10.2021 року з 10:30 год. до 11:30 год. за адресою: м. Чернігів, вулиця Мстиславська, 57, актовий зал.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у річних (чергових) Загальних зборах, встановлена 01.10.2021 року (станом на 24 годину).

У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Представником акціонера — фізичної чи юридичної особи може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Для реєстрації акціонери ПРАТ «ЧОПАС 17499» повинні мати при собі документ, що посвідчує особу, а представники акціонерів додатково мати доручення (довіреність), що підтверджує їх повноваження на право участі й голосування на зборах, оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів і фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПРАТ «ЧОПАС 17499» одному або декільком своїм представникам.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПРАТ «ЧОПАС 17499» може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЧОПАС 17499» із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПРАТ «ЧОПАС 17499» представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПРАТ «ЧОПАС 17499» на свій розсуд.

На голосування позачергових Загальних зборах акціонерів ПРАТ «ЧОПАС 17499», виносяться питання згідно з проектом порядку денного.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО) І ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО

КОЖНОГО З ПИТАНЬ:

 1. Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів ПРАТ «ЧОПАС 17499» у складі: Данилевська Наталія Олександрівна - Головою лічильної комісії, членами лічильної комісії - Лузан Павло Михайлович, Хозяєва Вікторія Іванівна.

Повноваження членів лічильної комісії закінчуються після закінчення Загальних зборів акціонерів.

 1. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових Загальних зборів.

Проект рішення:

 1. Цим регламентом встановлюються Загальні процедури проведення зборів, порядок обговорення питань, голосування та прийняття рішень згідно з порядком денним.
 2. Робочі органи зборів:

головуючим зборів згідно Статуту товариства є Голова Загальних зборів;

тимчасова лічильна комісія зборів, обрана на засіданні Наглядової ради у складі 3-х осіб, а саме: Голова — Данилевська Наталія Олександрівна , члени — Лузан Павло Михайлович, Хозяєва Вікторія Іванівна. Тимчасова лічильна комісія зборів здійснює підрахунок голосів з 1-го питання порядку денного; збори обирають секретаря зборів.

 1. Головуючий на зборах стежить за дотриманням учасниками зборів діючого законодавства, Статуту Товариства та цього регламенту, надає слово для доповіді або виступу, оголошує та організовує процедуру голосування.
 2. Секретар забезпечує ведення протоколу зборів.
 3. Окремі питання оголошеного порядку денного можуть обговорюватися спільно, після чого приймається рішення з кожного з цих питань.
 4. Час обговорення кожного питання оголошеного порядку денного не може перевищувати 25 хв., 10 хв. — для процедурних та інших питань.
 5. Максимальний час виступу у порядку обговорення кожного питання — 5 хв., з процедурних питань — 1 хв. Повторні виступи з одного й того ж питання не допускаються.
 6. Запис виступаючих з обговорення того чи іншого питання здійснюється протягом зборів шляхом подання відповідних записок до секретаря. Головуючий може обмежити кількість виступаючих з метою дотримання часу обговорення.
 7. Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форму і текст яких затверджено Наглядовою радою Товариства. Після завершення процедури голосування з кожного з питань оголошується перерва для підрахунку голосів лічильною комісією.
 8. Рішення зборів з усіх питань порядку денного простою більшістю голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
 9. 3. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення: Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

 1. Про внесення змін до Положень Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції: Положення про загальні збори акціонерів, Положення про посадових осіб, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про порядок надання акціонерам інформації про господарську діяльність та забезпечення доступу до документів Товариства

Проект рішення: Затвердити у новій редакції Положення Товариства: Положення про загальні збори акціонерів, Положення про посадових осіб, Положення про наглядову раду, Положення про  виконавчий орган,  Положення про порядок надання акціонерам інформації про господарську діяльність та забезпечення доступу до документів Товариства

 1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження усього складу Наглядової ради: Гаура Лариси Григорівни, Ананка Євгена Федосійовича, Зубенко Людмили Віталіївни, Лупар Ольги Павлівни, Марченко Наталії Степанівни.

 1. Обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення: Обрати до складу Наглядової Ради Товариства: Іванова Ігоря Євгенійовича, Іванова Святослава Ігоровича, Гедз Інну Євгеніївну, Петрову Полину Валентинівну.

 1. Прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

 1. Прийняття рішення про призначення особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради з боку Товариства.

Проект рішення: Надати Директору Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

 1. Прийняття рішення про припинення повноважень Директора та членів Дирекції.

Проект рішення: Припинити повноваження Директора Шумана Павлв Миколайовича та членів Дирекції Солохненка Василя Олександровича, Шевченко Ніни Миколаївни з 08.10. 2021 року.

 1. Обрання Виконавчого органу в особі одноособового Директора, затвердження умов контракту, який укладатиметься з виконавчим органом, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту.

Проект рішення: Обрати Директором Товариства Креденсира Віталія Вікторовича з 09.10.2021 року, затвердити умови контракту, який укладатиметься з директором, включаючи розмір винагороди, уповноважити Голову Наглядової Ради на підписання контракту. 

 

Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЧОПАС 17499» до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЧОПАС 17499», акціонери мають право ознайомитися з матеріалами та документами під час їх підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЧОПАС 17499» за адресою: м. Чернігів, вулиця Мстиславська, 57, у робочі дні з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 12.45 год.) та в день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЧОПАС 17499» у місці їх проведення. Документи надаються акціонеру або його представнику на підставі письмового запиту не пізніше п’яти робочих днів з дати отримання запиту, у день проведення зборів документи надаються для ознайомлення без попереднього письмового запиту.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів із документами — Директор Товариства.

ПРАТ «ЧОПАС 17499» до початку позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЧОПАС 17499» у встановленому порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЧОПАС 17499» та порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЧОПАС 17499» до дати проведення порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЧОПАС 17499».  ПРАТ «ЧОПАС 17499» може надати одну Загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЧОПАС 17499», а також щодо кандидатів до складу Наглядової ради ПРАТ «ЧОПАС 17499», кількість яких не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради ПРАТ «ЧОПАС 17499». Пропозиції надсилаються Товариству не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЧОПАС 17499», а щодо кандидатів до складу Наглядової ради ПРАТ «ЧОПАС 17499» не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів за адресою: 14000, Чернігівська обл., місто Чернігів, ВУЛИЦЯ МСТИСЛАВСЬКА, будинок 57.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

На дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів — 01.09.2021р. (24:00 години) загальна кількість акцій складає — 1657240,

голосуючих акцій — 1306860.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного зборів, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщена власному веб-сайті ПРАТ «ЧОПАС 17499»: www.opaschernigiv.com.ua

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Директор ПРАТ «ЧОПАС 17499»

Телефони для довідок: (0462) 675091

Наглядова рада ПРАТ «ЧОПАС 17499»

 

П р о т о к о л  №1

лічильної комісії по підсумках голосування на загальних зборах акціонерів

ПРАТ «Чернігівське обласне підприємство автобусних станцій 17499»

 

27 квітня 2021р.                                                                    м. Чернігів

 

Для участі в зборах зареєструвалися власники (представники) 1188256 штук голосуючих акцій товариства, які надають право голосу з усіх питань компетенції загальних зборів.

 

Підсумки голосування:

Обрання лічильної комісії.

Запропоновано для голосування обрати лічильну комісію в складі:

Данилевська Наталія Олександрівна,

Хозяєва Вікторія Іванівна,

Лузан Павло Михайлович.

«За» подано 1030256 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів товариства та є голосуючими з цього питання.

 

Лічильну комісію обрано в складі:

Данилевська Наталія Олександрівна,

Хозяєва Вікторія Іванівна,

,Лузан Павло Михайлович.

 

Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Бюлетені для голосування засвідчуються підписом члена лічильної комісії, який збирає бюлетені після голосування.

«За» подано 1030256 акцій що складає 100% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів товариства та є голосуючими з цього питання.

Рішення ухвалено одноголосно.

 

Затвердження звіту Дирекції про результати фінансово – господарської діяльності ПРАТ „ЧОПАС 17499” за 2020 рік та визначення основних напрямків діяльності у 2021 році.

Затвердити звіт дирекції про результати фінансово – господарської діяльності ПРАТ „ЧОПАС 17499” за 2020 рік та визначити основні напрямки діяльності у 2021 році.

«За» подано 1030256 акцій, що складає 100% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів товариства та є голосуючими з цього питання.

Рішення ухвалено одноголосно.

 

 1. Затвердження річного звіту, порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2020 рік. Річний звіт за 2020 рік – затвердити. Збитки перекрити за рахунок нерозподіленого прибутку.

«За» подано 1030256 акцій, що складає 100% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів товариства та є голосуючими з цього питання.

Рішення ухвалено одноголосно.

 

 1. Затвердження звіту наглядової ради Товариства.

«За» подано 1030256 акцій, що складає 100% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів товариства та є голосуючими з цього питання.

Рішення ухвалено одноголосно.

 

 1. Припинення повноважень наглядової ради.

«За» подано 1030256 акцій, що складає 100% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів товариства та є голосуючими з цього питання.

Рішення ухвалено одноголосно.

 

 1. Обрання наглядової ради.

Запропоновано для голосування кандидатури: акціонера Гаури Лариси Григорівни,акціонера Ананка Євгена Феодосійовича, акціонера Зубенко Людмили Віталівни, акціонера Лупар Ольги Павлівни, представника акціонера Солохненка Василя Олександровича - Марченко Наталії Степанівни.

 

            «За» кандидатуру Гаура Лариса Григорівна подано 1030256  голосів, що складає 20% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів товариства та є голосуючими з цього питання.

            «За» кандидатуру Ананко Євген Феодосійович подано 1030256  голосів, що складає 20% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів товариства та є голосуючими з цього питання.

            «За» кандидатуру Зубенко Людмила Віталівна подано 1030256  голосів, що складає 20% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів товариства та є голосуючими з цього питання.

            «За» кандидатуру Лупар Ольга Павлівна подано 1030256  голосів, що складає 20% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів товариства та є голосуючими з цього питання.

            «За» кандидатуру Марченко Наталія Степанівна подано 1030256  голосів, що складає 20% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів товариства та є голосуючими з цього питання.

 

Рішення ухвалено одноголосно.

 

 Ухвалили обрати на 1 рік членами Наглядової ради Товариства наступних осіб:

акціонер Гаура Лариса Григорівна

акціонер Ананко Євген Феодосійович

акціонер Зубенко Людмила Віталівна

акціонер Лупар Ольга Павлівна

представник акціонера Солохненка Василя Олександровича – Марченко Наталія  Степанівна.

 

 

 

Лічильна  комісія:                                         Данилевська Н.О.

                                                                                    

                                                                             Хозяєва В.І.       

                       

                                                                        Лузан П.М.

 


  

Дирекція ПАТ “Чернігівське обласне підприємство автобусних станцій 17499” повідомляє, що відповідно зі Статутом товариства  15 квітня 2020 року об 11год.00хв. відбудуться чергові загальні збори акціонерів за адресою: м.Чернігів, вул.Мстиславська, 57, актовий зал.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах акціонерів – 09 квітня  2020 року.

 Порядок денний:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
 3. Затвердження звіту дирекції про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ “ЧОПАС 17499” за 2019 рік та визначення основних напрямків діяльності у 2020 році.
 4. Затвердження річного звіту, порядку розподілу прибутку Товариства за 2019 рік.
 5. Затвердження розміру дивідендів за 2017 – 2019 роки, порядку їх виплати.
 6. Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
 7. Затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган.
 8. Затвердження звіту наглядової ради Товариства.
 9. Затвердження висновків ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ „ЧОПАС 17499” у 2019 році.
 10. Припинення повноважень ревізійної комісії.
 11. Припинення повноважень наглядової ради.
 12. Обрання наглядової ради.

 

Реєстрація учасників зборів буде проводитись  з 8год.00хв. до 10год.30хв. у приміщенні актового залу.

З собою мати документи, які засвідчують особу, для представників акціонерів – відповідне доручення.

Акціонери або їх представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні та у робочий час за місцезнаходженням товариства м.Чернігів, вул.Мстиславська, 57 у головного бухгалтера, а в день проведення зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер  Шевченко Н.М..    Веб-сайт  - opaschernigiv.com.ua

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ „ЧОПАС 17499”, тис.грн.

Найменування показника

       Період

звітний

попередній

Усього активів

6255

6146

Основні засоби (за залишковою вартістю)

1363

1522

Відстрочені податкові активи

-

-

Запаси

24

26

Сумарна дебіторська заборгованість

224

143

Грошові кошти та їх еквівалент

4644

4455

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

2041

1838

Власний капітал

2559

2356

Статутний капітал

414

414

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

3696

3790

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

0,12310

0,18344

Середньорічна кількість акцій, шт.

1657240

1657240

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, шт.

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

122

142

 

Директор                              П.Шуман

 

Головний бухгалтер            Н.Шевченко

П р о т о к о л  №1

лічильної комісії по підсумках голосування на загальних зборах акціонерів

ПАТ «Чернігівське обласне підприємство автобусних станцій 17499»

15 квітня 2020р.                                                                    м. Чернігів

 

Для участі в зборах зареєструвалися власники (представники) 1188256 штук голосуючих акцій товариства, які надають право голосу з усіх питань компетенції загальних зборів.

 

Підсумки голосування:

Обрання лічильної комісії.

Запропоновано для голосування обрати лічильну комісію в складі:

Данилевська Наталія Олександрівна,

Плясун Світлана Михайлівна,

Лузан Павло Михайлович.

«За» подано 1188256 акцій, що складає 100% голосуючих акцій, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення прийняте.

 

Лічильну комісію обрано в складі:

Данилевська Наталія Олександрівна,

Плясун Світлана Михайлівна,

Лузан Павло Михайлович.

 

Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Бюлетені для голосування засвідчуються підписом члена лічильної комісії, який збирає бюлетені після голосування.

«За» подано 1188256 акцій, що складає 100% голосуючих акцій, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення прийняте.

 

Затвердження звіту дирекції про результати фінансово – господарської діяльності ПАТ „ЧОПАС 17499” за 2019 рік та визначення основних напрямків діяльності у 2020 році.

Затвердити звіт дирекції про результати фінансово – господарської діяльності ПАТ „ЧОПАС 17499” за 2019 рік та визначити основні напрямки діяльності у 2020 році.

«За» подано 1188256 акцій, що складає 100% голосуючих акцій, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення прийняте..

 

 1. Затвердження річного звіту, порядку розподілу прибутку Товариства за 2019 рік. Річний звіт, порядок розподілу прибутку Товариства за 2019 рік – затвердити.

«За» подано 1188256 акцій, що складає 100% голосуючих акцій, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення прийняте..

 

 

 1. Затвердження розміру дивідендів за 2017 – 2019 роки, порядку їх виплати.

Спрямувати частину чистого прибутку за 2017-2019 роки в сумі 828620,00 грн. на виплату дивідендів. Затвердити розмір дивідендів на одну акцію в сумі 0,50 грн. Затвердити спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам. Наглядовій раді встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, строк та порядок виплати дивідендів.

«Проти» подано 1188256 акцій, що складає 100% голосуючих акцій, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення не прийняте.

 

 1. Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне та затвердження Статуту в новій редакції.

Прийняти рішення про зміну типу Товариства і перейменувати публічне акціонерне товариство „Чернігівське обласне підприємство автобусних станцій 17499” на приватне акціонерне товариство „Чернігівське обласне підприємство автобусних станцій 17499” та затвердити Статут Товариства в новій редакції.

«За» подано 1188256 акцій, що складає 100% голосуючих акцій, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення прийняте.

 

 

 1. Затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган.

Затвердити положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган - дирекцію.

«За» подано 1188256 акцій, що складає 100% голосуючих акцій, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення прийняте.

 

 1. Затвердження звіту наглядової ради Товариства.

«За» подано 1188256 акцій, що складає 100% голосуючих акцій, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення прийняте.

 

 1. Затвердження висновків ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ „ЧОПАС 17499” у 2019 році.

«За» подано 1188256 акцій, що складає 100% голосуючих акцій, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення прийняте.

.

 

 1. Припинення повноважень ревізійної комісії.

«За» подано 1188256 акцій, що складає 100% голосуючих акцій, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення прийняте.

 

 

 1. Припинення повноважень наглядової ради.

«За» подано 1188256 акцій, що складає 100% голосуючих акцій, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення прийняте.

 

 1. Обрання наглядової ради.

Запропоновано для голосування кандидатури:

акціонера Гаури Лариси Григорівни

акціонера Ананка Євгена Феодосійовича

акціонера Зубенко Людмили Віталівни

акціонера Лупар Ольги Павлівни

представника акціонера Солохненка Василя Олександровича - Марченко Наталії Степанівни.

 

За кандидатуру Гаури Лариси Григорівни подано 1188256 акцій, що складає 20% голосуючих акцій, зареєстрованих для участі в зборах.

За кандидатуру Ананка Євгена Феодосійовича подано 1188256 акцій, що складає 20% голосуючих акцій, зареєстрованих для участі в зборах.

За кандидатуру Зубенко Людмили Віталіївни подано 1188256 акцій, що складає 20% голосуючих акцій, зареєстрованих для участі в зборах.

За кандидатуру Лупар Ольги Павлівни подано 1188256 акцій, що складає 20% голосуючих акцій, зареєстрованих для участі в зборах.

За кандидатуру Марченко Наталії Степанівни подано 1188256 акцій, що складає 20% голосуючих акцій, зареєстрованих для участі в зборах.

 

Рішення прийняте..

 

Наглядову раду обрано в складі:

акціонер Гаура Лариса Григорівна

акціонер Ананко Євген Феодосійович

акціонер Зубенко Людмила Віталівна

акціонер Лупар Ольга Павлівна

представник акціонера Солохненка Василя Олександровича – Марченко Наталія  Степанівна.

 

 

 

 

Лічильна  комісія:                                              Данилевська Н.О.

                                                                    

                                                                        Плясун С.М.        

                  

                                                                        Лузан П.М.

 

 


 

    Дирекція ПРАТ “Чернігівське обласне підприємство автобусних станцій 17499” повідомляє, що відповідно зі Статутом товариства  27 квітня 2021 року об 11год.00хв. відбудуться чергові загальні збори акціонерів за адресою: м.Чернігів, вул.Мстиславська, 57, актовий зал.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах акціонерів –  21 квітня  2021 року.

 Порядок денний:

 Обрання лічильної комісії.

 1. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
 2. Затвердження звіту дирекції про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ “ЧОПАС 17499” за 2020 рік та визначення основних напрямків діяльності у 2021 році.
 3. Затвердження річного звіту, порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2020 рік.
 4. Затвердження звіту наглядової ради Товариства.
 5. Припинення повноважень наглядової ради.
 6.  Обрання наглядової ради.

 

      Реєстрація учасників зборів буде проводитись  з 9год.00хв. до 10год.30хв. у приміщенні актового залу.

      З собою мати документи, які засвідчують особу, для представників акціонерів – відповідне доручення.

Акціонери або їх представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні та у робочий час за місцезнаходженням товариства м.Чернігів, вул.Мстиславська, 57 у головного бухгалтера, а в день проведення зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер  Шевченко Н.М..    Веб-сайт  - opaschernigiv.com.ua

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРАТ „ЧОПАС 17499”, тис.грн.

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

2822

6255

Основні засоби (за залишковою вартістю)

1203

1363

Відстрочені податкові активи

-

-

Запаси

9

24

Сумарна дебіторська заборгованість

87

224

Грошові кошти та їх еквівалент

1523

4644

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

515

2041

Власний капітал

1033

2559

Статутний капітал

414

414

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

1789

3696

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

(0,92081)

0,12310

Середньорічна кількість акцій, шт.

1657240

1657240

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, шт.

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

106

122

 

Директор                                                                                         П.Шуман

 

Головний бухгалтер                                                                        Н.Шевченко