Blue Flower

Оголошення про збори акціонерів 20 квітня 2018р.


     Дирекція ПАТ “Чернігівське обласне підприємство автобусних станцій 17499” повідомляє, що відповідно зі Статутом товариства  20 квітня 2018 року об 11год.00хв. відбудуться чергові загальні збори акціонерів за адресою: м.Чернігів, вул.Мстиславська, 57, актовий зал.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах акціонерів – 16 квітня  2018 року.

 

Порядок денний:

1.      Обрання лічильної комісії.

2.      Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

3.      Затвердження звіту дирекції про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ “ЧОПАС 17499” за 2017 рік та визначення основних напрямків діяльності у 2018 році.

4.      Затвердження річного звіту, порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.

      5.   Затвердження розміру дивідендів за 2014 – 2016 роки,  порядку їх виплати.

6.      Затвердження звіту наглядової ради Товариства.

  1. Затвердження висновків ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ „ЧОПАС 17499” у 2017 році.
  2. Припинення повноважень наглядової ради.
  3. Обрання наглядової ради.

    

      Реєстрація учасників зборів буде проводитись  з 8год.00хв. до 10год.30хв. у приміщенні актового залу.

      З собою мати документи, які засвідчують особу, для представників акціонерів – відповідне доручення.

Акціонери або їх представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні та у робочий час за місцезнаходженням товариства м.Чернігів, вул.Мстиславська, 57 у головного бухгалтера, а в день проведення зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер  Шевченко Н.М..    Веб-сайт  - opaschernigiv.com.ua

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ „ЧОПАС 17499”, тис.грн.

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

6585

5965

Основні засоби (за залишковою вартістю)

1749

1948

Відстрочені податкові активи

-

-

Запаси

33

16

Сумарна дебіторська заборгованість

82

529

Грошові кошти та їх еквівалент

4721

3472

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

2948

2820

Власний капітал

3466

3338

Статутний капітал

414

414

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

3119

2627

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

0,07724

0,17137

Середньорічна кількість акцій, шт.

1657240

1657240

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, шт.

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

152

170

 

Директор                                                                                         П.Шуман

 

          Головний бухгалтер                                                                        Н.Шевченко