Blue Flower

Оголошення про збори акціонерів 23 квітня 2019р.


  

  Дирекція ПАТ “Чернігівське обласне підприємство автобусних станцій 17499” повідомляє, що відповідно зі Статутом товариства  23 квітня 2019 року об 11год.00хв. відбудуться чергові загальні збори акціонерів за адресою: м.Чернігів, вул.Мстиславська, 57, актовий зал.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах акціонерів –17 квітня  2019 року.

 

Порядок денний:

  1. Обрання лічильної комісії.
  2. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
  3. Затвердження звіту дирекції про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ “ЧОПАС 17499” за 2018 рік та визначення основних напрямків діяльності у 2019 році.
  4. Затвердження річного звіту, порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.
  5. Затвердження висновків ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ „ЧОПАС 17499” у 2017 році.
  6. Затвердження звіту наглядової ради Товариства.
  7. Припинення повноважень наглядової ради.
  8. Обрання наглядової ради.

    

      Реєстрація учасників зборів буде проводитись  з 8год.00хв. до 10год.30хв. у приміщенні актового залу.

      З собою мати документи, які засвідчують особу, для представників акціонерів – відповідне доручення.

Акціонери або їх представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні та у робочий час за місцезнаходженням товариства м.Чернігів, вул.Мстиславська, 57 у головного бухгалтера, а в день проведення зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер  Шевченко Н.М..    Веб-сайт  - opaschernigiv.com.ua

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ „ЧОПАС 17499”, тис.грн.

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

6146

6585

Основні засоби (за залишковою вартістю)

1522

1749

Відстрочені податкові активи

-

-

Запаси

26

33

Сумарна дебіторська заборгованість

143

82

Грошові кошти та їх еквівалент

4455

4721

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1838

2948

Власний капітал

2356

3466

Статутний капітал

414

414

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

3790

3119

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

0,1834

0,7724

Середньорічна кількість акцій, шт.

1657240

1657240

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, шт.

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

142

152

 

 

Директор                                                                                     П.Шуман

Головний бухгалтер                                                                      Н.Шевченко