Blue Flower

Протокол №1

П р о т о к о л  №1

лічильної комісії по підсумках голосування на загальних зборах акціонерів

ПАТ «Чернігівське обласне підприємство автобусних станцій 17499»

20 квітня 2018р.                                                                    м. Чернігів

 

Для участі в зборах зареєструвалися власники (представники) 1191256 штук голосуючих акцій товариства, які надають право голосу з усіх питань компетенції загальних зборів.

 Підсумки голосування:

  1. Обрання лічильної комісії.

Запропоновано для голосування обрати лічильну комісію в складі:

Данилевська Наталія Олександрівна,

Войтенко Альона Степанівна,

Лузан Павло Михайлович.

«За» подано 1191256 акцій, що складає 100% голосуючих акцій, зареєстрованих для участі в зборах.

 

Лічильну комісію обрано в складі:

Данилевська Наталія Олександрівна,

Войтенко Альона Степанівна,

Лузан Павло Михайлович.

 

  1. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Бюлетені для голосування засвідчуються підписом члена лічильної комісії, який збирає бюлетені після голосування.

«За» подано 1191256 акцій, що складає 100% голосуючих акцій, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення ухвалено одноголосно.

 

  1. Затвердження звіту дирекції про результати фінансово – господарської діяльності ПАТ „ЧОПАС 17499” за 2017 рік та визначення основних напрямків діяльності у 2018 році.

«За» подано 1191256 акцій, що складає 100% голосуючих акцій, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення ухвалено одноголосно.

 

  1. Затвердження річного звіту, порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2017 рік .

«За» подано 1191256 акцій, що складає 100% голосуючих акцій, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення ухвалено одноголосно.

 

  1. Затвердження розміру дивідендів за 2014 – 2016 роки, порядку їх виплати.

    Спрямувати частину чистого прибутку за 2014 -2016 рік в сумі 1491516,00 грн. на виплату дивідендів. Затвердити розмір дивідендів на одну акцію в сумі 0,90 грн. Затвердити спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам. Наглядовій раді встановити дату складання переліку осіб, які  мають право на отримання  дивідендів, строк та порядок виплати дивідендів.

«За» подано 1191256 акцій, що складає 100% голосуючих акцій, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення ухвалено одноголосно.

 

  1. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства.

«За» подано 1191256 акцій, що складає 100% голосуючих акцій, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення ухвалено одноголосно.

 

  1. Затвердження висновків ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ „ЧОПАС 17499” у 2017 році

«За» подано 1191256 акцій, що складає 100% голосуючих акцій, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення ухвалено одноголосно.

 

  1. Припинення повноважень наглядової ради.

«За» подано 1191256 акцій, що складає 100% голосуючих акцій, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення ухвалено одноголосно.

 

  1. Обрання наглядової ради.

Запропоновано для голосування кандидатури:

акціонера Гаури Лариси Григорівни

акціонера Ананка Євгена Феодосійовича

акціонера Зубенко Людмили Віталівни

акціонер Лупар Ольга Павлівна

представника акціонера Солохненка Василя Олександровича Марченко Наталії Степанівни.

 

«За» подано 1191256 акцій, що складає 100% голосуючих акцій, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення ухвалено одноголосно.

 

Наглядову раду обрано в складі:

акціонер Гаура Лариса Григорівна

акціонер Ананко Євген Феодосійович

акціонер Зубенко Людмила Віталівна

акціонер Лупар Ольга Павлівна

представник акціонера Солохненка Василя Олександровича – Марченко Наталія  Степанівна.

 

Лічильна  комісія:                                              Данилевська Н.О.

                                                                    

                                                                       Войтенко А.С.     

                  

                                                                        Лузан П.М.