Blue Flower

Оголошення про збори акціонерів 27 квітня 2021р.


 

    Дирекція ПРАТ “Чернігівське обласне підприємство автобусних станцій 17499” повідомляє, що відповідно зі Статутом товариства  27 квітня 2021 року об 11год.00хв. відбудуться чергові загальні збори акціонерів за адресою: м.Чернігів, вул.Мстиславська, 57, актовий зал.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах акціонерів –  21 квітня  2021 року.

 Порядок денний:

 Обрання лічильної комісії.

  1. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
  2. Затвердження звіту дирекції про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ “ЧОПАС 17499” за 2020 рік та визначення основних напрямків діяльності у 2021 році.
  3. Затвердження річного звіту, порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2020 рік.
  4. Затвердження звіту наглядової ради Товариства.
  5. Припинення повноважень наглядової ради.
  6.  Обрання наглядової ради.

 

      Реєстрація учасників зборів буде проводитись  з 9год.00хв. до 10год.30хв. у приміщенні актового залу.

      З собою мати документи, які засвідчують особу, для представників акціонерів – відповідне доручення.

Акціонери або їх представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні та у робочий час за місцезнаходженням товариства м.Чернігів, вул.Мстиславська, 57 у головного бухгалтера, а в день проведення зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер  Шевченко Н.М..    Веб-сайт  - opaschernigiv.com.ua

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРАТ „ЧОПАС 17499”, тис.грн.

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

2822

6255

Основні засоби (за залишковою вартістю)

1203

1363

Відстрочені податкові активи

-

-

Запаси

9

24

Сумарна дебіторська заборгованість

87

224

Грошові кошти та їх еквівалент

1523

4644

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

515

2041

Власний капітал

1033

2559

Статутний капітал

414

414

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

1789

3696

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

(0,92081)

0,12310

Середньорічна кількість акцій, шт.

1657240

1657240

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, шт.

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

106

122

 

Директор                                                                                         П.Шуман

 

Головний бухгалтер                                                                        Н.Шевченко