Blue Flower

Оголошення про збори акціонерів 15 квітня 2020р.


  

Дирекція ПАТ “Чернігівське обласне підприємство автобусних станцій 17499” повідомляє, що відповідно зі Статутом товариства  15 квітня 2020 року об 11год.00хв. відбудуться чергові загальні збори акціонерів за адресою: м.Чернігів, вул.Мстиславська, 57, актовий зал.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах акціонерів – 09 квітня  2020 року.

 Порядок денний:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
 3. Затвердження звіту дирекції про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ “ЧОПАС 17499” за 2019 рік та визначення основних напрямків діяльності у 2020 році.
 4. Затвердження річного звіту, порядку розподілу прибутку Товариства за 2019 рік.
 5. Затвердження розміру дивідендів за 2017 – 2019 роки, порядку їх виплати.
 6. Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
 7. Затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган.
 8. Затвердження звіту наглядової ради Товариства.
 9. Затвердження висновків ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ „ЧОПАС 17499” у 2019 році.
 10. Припинення повноважень ревізійної комісії.
 11. Припинення повноважень наглядової ради.
 12. Обрання наглядової ради.

 

Реєстрація учасників зборів буде проводитись  з 8год.00хв. до 10год.30хв. у приміщенні актового залу.

З собою мати документи, які засвідчують особу, для представників акціонерів – відповідне доручення.

Акціонери або їх представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні та у робочий час за місцезнаходженням товариства м.Чернігів, вул.Мстиславська, 57 у головного бухгалтера, а в день проведення зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер  Шевченко Н.М..    Веб-сайт  - opaschernigiv.com.ua

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ „ЧОПАС 17499”, тис.грн.

Найменування показника

       Період

звітний

попередній

Усього активів

6255

6146

Основні засоби (за залишковою вартістю)

1363

1522

Відстрочені податкові активи

-

-

Запаси

24

26

Сумарна дебіторська заборгованість

224

143

Грошові кошти та їх еквівалент

4644

4455

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

2041

1838

Власний капітал

2559

2356

Статутний капітал

414

414

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

3696

3790

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

0,12310

0,18344

Середньорічна кількість акцій, шт.

1657240

1657240

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, шт.

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

122

142

 

Директор                              П.Шуман

 

Головний бухгалтер            Н.Шевченко