Blue Flower

Оголошення про позачергові збори акціонерів 07 жовтня 2021р.

Повідомлення

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «Чернігівське обласне підприємство автобусних станцій 17499»

(код за ЄДРПОУ 03119552, місцезнаходження: м. Чернігів, вулиця Мстиславська, 57)

Повідомляє Вас про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЧОПАС 17499», які відбудуться 07.10.2021 року о 12:00 год за адресою: 14000, Чернігівська обл., місто Чернігів, вул.Мстиславська, будинок 57, актовий зал.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПРАТ «ЧОПАС 17499» проводиться 07.10.2021 року з 10:30 год. до 11:30 год. за адресою: м. Чернігів, вулиця Мстиславська, 57, актовий зал.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у річних (чергових) Загальних зборах, встановлена 01.10.2021 року (станом на 24 годину).

У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Представником акціонера — фізичної чи юридичної особи може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Для реєстрації акціонери ПРАТ «ЧОПАС 17499» повинні мати при собі документ, що посвідчує особу, а представники акціонерів додатково мати доручення (довіреність), що підтверджує їх повноваження на право участі й голосування на зборах, оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів і фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПРАТ «ЧОПАС 17499» одному або декільком своїм представникам.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПРАТ «ЧОПАС 17499» може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЧОПАС 17499» із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПРАТ «ЧОПАС 17499» представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПРАТ «ЧОПАС 17499» на свій розсуд.

На голосування позачергових Загальних зборах акціонерів ПРАТ «ЧОПАС 17499», виносяться питання згідно з проектом порядку денного.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО) І ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО

КОЖНОГО З ПИТАНЬ:

 1. Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів ПРАТ «ЧОПАС 17499» у складі: Данилевська Наталія Олександрівна - Головою лічильної комісії, членами лічильної комісії - Лузан Павло Михайлович, Хозяєва Вікторія Іванівна.

Повноваження членів лічильної комісії закінчуються після закінчення Загальних зборів акціонерів.

 1. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових Загальних зборів.

Проект рішення:

 1. Цим регламентом встановлюються Загальні процедури проведення зборів, порядок обговорення питань, голосування та прийняття рішень згідно з порядком денним.
 2. Робочі органи зборів:

головуючим зборів згідно Статуту товариства є Голова Загальних зборів;

тимчасова лічильна комісія зборів, обрана на засіданні Наглядової ради у складі 3-х осіб, а саме: Голова — Данилевська Наталія Олександрівна , члени — Лузан Павло Михайлович, Хозяєва Вікторія Іванівна. Тимчасова лічильна комісія зборів здійснює підрахунок голосів з 1-го питання порядку денного; збори обирають секретаря зборів.

 1. Головуючий на зборах стежить за дотриманням учасниками зборів діючого законодавства, Статуту Товариства та цього регламенту, надає слово для доповіді або виступу, оголошує та організовує процедуру голосування.
 2. Секретар забезпечує ведення протоколу зборів.
 3. Окремі питання оголошеного порядку денного можуть обговорюватися спільно, після чого приймається рішення з кожного з цих питань.
 4. Час обговорення кожного питання оголошеного порядку денного не може перевищувати 25 хв., 10 хв. — для процедурних та інших питань.
 5. Максимальний час виступу у порядку обговорення кожного питання — 5 хв., з процедурних питань — 1 хв. Повторні виступи з одного й того ж питання не допускаються.
 6. Запис виступаючих з обговорення того чи іншого питання здійснюється протягом зборів шляхом подання відповідних записок до секретаря. Головуючий може обмежити кількість виступаючих з метою дотримання часу обговорення.
 7. Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форму і текст яких затверджено Наглядовою радою Товариства. Після завершення процедури голосування з кожного з питань оголошується перерва для підрахунку голосів лічильною комісією.
 8. Рішення зборів з усіх питань порядку денного простою більшістю голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
 9. 3. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення: Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

 1. Про внесення змін до Положень Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції: Положення про загальні збори акціонерів, Положення про посадових осіб, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про порядок надання акціонерам інформації про господарську діяльність та забезпечення доступу до документів Товариства

Проект рішення: Затвердити у новій редакції Положення Товариства: Положення про загальні збори акціонерів, Положення про посадових осіб, Положення про наглядову раду, Положення про  виконавчий орган,  Положення про порядок надання акціонерам інформації про господарську діяльність та забезпечення доступу до документів Товариства

 1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження усього складу Наглядової ради: Гаура Лариси Григорівни, Ананка Євгена Федосійовича, Зубенко Людмили Віталіївни, Лупар Ольги Павлівни, Марченко Наталії Степанівни.

 1. Обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення: Обрати до складу Наглядової Ради Товариства: Іванова Ігоря Євгенійовича, Іванова Святослава Ігоровича, Гедз Інну Євгеніївну, Петрову Полину Валентинівну.

 1. Прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

 1. Прийняття рішення про призначення особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради з боку Товариства.

Проект рішення: Надати Директору Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

 1. Прийняття рішення про припинення повноважень Директора та членів Дирекції.

Проект рішення: Припинити повноваження Директора Шумана Павлв Миколайовича та членів Дирекції Солохненка Василя Олександровича, Шевченко Ніни Миколаївни з 08.10. 2021 року.

 1. Обрання Виконавчого органу в особі одноособового Директора, затвердження умов контракту, який укладатиметься з виконавчим органом, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту.

Проект рішення: Обрати Директором Товариства Креденсира Віталія Вікторовича з 09.10.2021 року, затвердити умови контракту, який укладатиметься з директором, включаючи розмір винагороди, уповноважити Голову Наглядової Ради на підписання контракту. 

 

Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЧОПАС 17499» до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЧОПАС 17499», акціонери мають право ознайомитися з матеріалами та документами під час їх підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЧОПАС 17499» за адресою: м. Чернігів, вулиця Мстиславська, 57, у робочі дні з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 12.45 год.) та в день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЧОПАС 17499» у місці їх проведення. Документи надаються акціонеру або його представнику на підставі письмового запиту не пізніше п’яти робочих днів з дати отримання запиту, у день проведення зборів документи надаються для ознайомлення без попереднього письмового запиту.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів із документами — Директор Товариства.

ПРАТ «ЧОПАС 17499» до початку позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЧОПАС 17499» у встановленому порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЧОПАС 17499» та порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЧОПАС 17499» до дати проведення порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЧОПАС 17499».  ПРАТ «ЧОПАС 17499» може надати одну Загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЧОПАС 17499», а також щодо кандидатів до складу Наглядової ради ПРАТ «ЧОПАС 17499», кількість яких не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради ПРАТ «ЧОПАС 17499». Пропозиції надсилаються Товариству не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЧОПАС 17499», а щодо кандидатів до складу Наглядової ради ПРАТ «ЧОПАС 17499» не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів за адресою: 14000, Чернігівська обл., місто Чернігів, ВУЛИЦЯ МСТИСЛАВСЬКА, будинок 57.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

На дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів — 01.09.2021р. (24:00 години) загальна кількість акцій складає — 1657240,

голосуючих акцій — 1306860.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного зборів, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщена власному веб-сайті ПРАТ «ЧОПАС 17499»: www.opaschernigiv.com.ua

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Директор ПРАТ «ЧОПАС 17499»

Телефони для довідок: (0462) 675091

Наглядова рада ПРАТ «ЧОПАС 17499»