Blue Flower

Протокол №1

П р о т о к о л  №1

лічильної комісії по підсумках голосування на загальних зборах акціонерів

ПАТ «Чернігівське обласне підприємство автобусних станцій 17499»

15 квітня 2020р.                                                                    м. Чернігів

 

Для участі в зборах зареєструвалися власники (представники) 1188256 штук голосуючих акцій товариства, які надають право голосу з усіх питань компетенції загальних зборів.

 

Підсумки голосування:

Обрання лічильної комісії.

Запропоновано для голосування обрати лічильну комісію в складі:

Данилевська Наталія Олександрівна,

Плясун Світлана Михайлівна,

Лузан Павло Михайлович.

«За» подано 1188256 акцій, що складає 100% голосуючих акцій, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення прийняте.

 

Лічильну комісію обрано в складі:

Данилевська Наталія Олександрівна,

Плясун Світлана Михайлівна,

Лузан Павло Михайлович.

 

Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Бюлетені для голосування засвідчуються підписом члена лічильної комісії, який збирає бюлетені після голосування.

«За» подано 1188256 акцій, що складає 100% голосуючих акцій, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення прийняте.

 

Затвердження звіту дирекції про результати фінансово – господарської діяльності ПАТ „ЧОПАС 17499” за 2019 рік та визначення основних напрямків діяльності у 2020 році.

Затвердити звіт дирекції про результати фінансово – господарської діяльності ПАТ „ЧОПАС 17499” за 2019 рік та визначити основні напрямки діяльності у 2020 році.

«За» подано 1188256 акцій, що складає 100% голосуючих акцій, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення прийняте..

 

  1. Затвердження річного звіту, порядку розподілу прибутку Товариства за 2019 рік. Річний звіт, порядок розподілу прибутку Товариства за 2019 рік – затвердити.

«За» подано 1188256 акцій, що складає 100% голосуючих акцій, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення прийняте..

 

 

  1. Затвердження розміру дивідендів за 2017 – 2019 роки, порядку їх виплати.

Спрямувати частину чистого прибутку за 2017-2019 роки в сумі 828620,00 грн. на виплату дивідендів. Затвердити розмір дивідендів на одну акцію в сумі 0,50 грн. Затвердити спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам. Наглядовій раді встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, строк та порядок виплати дивідендів.

«Проти» подано 1188256 акцій, що складає 100% голосуючих акцій, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення не прийняте.

 

  1. Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне та затвердження Статуту в новій редакції.

Прийняти рішення про зміну типу Товариства і перейменувати публічне акціонерне товариство „Чернігівське обласне підприємство автобусних станцій 17499” на приватне акціонерне товариство „Чернігівське обласне підприємство автобусних станцій 17499” та затвердити Статут Товариства в новій редакції.

«За» подано 1188256 акцій, що складає 100% голосуючих акцій, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення прийняте.

 

 

  1. Затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган.

Затвердити положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган - дирекцію.

«За» подано 1188256 акцій, що складає 100% голосуючих акцій, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення прийняте.

 

  1. Затвердження звіту наглядової ради Товариства.

«За» подано 1188256 акцій, що складає 100% голосуючих акцій, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення прийняте.

 

  1. Затвердження висновків ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ „ЧОПАС 17499” у 2019 році.

«За» подано 1188256 акцій, що складає 100% голосуючих акцій, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення прийняте.

.

 

  1. Припинення повноважень ревізійної комісії.

«За» подано 1188256 акцій, що складає 100% голосуючих акцій, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення прийняте.

 

 

  1. Припинення повноважень наглядової ради.

«За» подано 1188256 акцій, що складає 100% голосуючих акцій, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення прийняте.

 

  1. Обрання наглядової ради.

Запропоновано для голосування кандидатури:

акціонера Гаури Лариси Григорівни

акціонера Ананка Євгена Феодосійовича

акціонера Зубенко Людмили Віталівни

акціонера Лупар Ольги Павлівни

представника акціонера Солохненка Василя Олександровича - Марченко Наталії Степанівни.

 

За кандидатуру Гаури Лариси Григорівни подано 1188256 акцій, що складає 20% голосуючих акцій, зареєстрованих для участі в зборах.

За кандидатуру Ананка Євгена Феодосійовича подано 1188256 акцій, що складає 20% голосуючих акцій, зареєстрованих для участі в зборах.

За кандидатуру Зубенко Людмили Віталіївни подано 1188256 акцій, що складає 20% голосуючих акцій, зареєстрованих для участі в зборах.

За кандидатуру Лупар Ольги Павлівни подано 1188256 акцій, що складає 20% голосуючих акцій, зареєстрованих для участі в зборах.

За кандидатуру Марченко Наталії Степанівни подано 1188256 акцій, що складає 20% голосуючих акцій, зареєстрованих для участі в зборах.

 

Рішення прийняте..

 

Наглядову раду обрано в складі:

акціонер Гаура Лариса Григорівна

акціонер Ананко Євген Феодосійович

акціонер Зубенко Людмила Віталівна

акціонер Лупар Ольга Павлівна

представник акціонера Солохненка Василя Олександровича – Марченко Наталія  Степанівна.

 

 

 

 

Лічильна  комісія:                                              Данилевська Н.О.

                                                                    

                                                                        Плясун С.М.        

                  

                                                                        Лузан П.М.